ವಚನ ಗಾಯನ : ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ..

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು .

ಬಸವಣ್ಣನವರ “ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ..” ವಚನ ಗಾಯನ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ರವಿಕಿರಣ್ ಮಣಿಪಾಲ ಮತ್ತು ನಿನಾದ ತಂಡ

ಋತುಮಾನ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್/ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ruthumana ಎಂದು ಹುಡುಕಿ.


ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ