ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೊತೆ ಪು.ತಿ.ನ ಸಂದರ್ಶನ

ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೊತೆ  ಪು. ತಿ. ನ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಅಭಿರುಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ .

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ