ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು : ವಾಚನ – ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ

ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಎರಡನೆಯ ಕವನ ಸಂಕಲನ ೧೯೭೯ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ