ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ (೧೨೫೩-೧೩೨೫) ನೆನಪಿದ್ದಾನೆಯೇ ?

ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತಕಾರ, ಕವಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ನೆನಪಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ