ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಾಷಣ

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಾಷಣ
೫/೧೧/೧೯೮೯
© Director RRC, Udupi

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ