ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಎಚ್. ಜೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಭಾಷಣ

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಎಚ್. ಜೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಭಾಷಣ
Prof. Ku Shi Haridas Bhat felicitation speech – Prof.H .J Lakkappa Gowda

5/11/1989
Copyright – Director RRC, Udupi

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ