ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಮೂಡಲ ಸೀಮೇಲಿ ಕೊಲೆಗಿಲೆ ಮುಂತಾಗಿ

“ಗೌಡರು ಕಣ್ಣು ಬುಟ್ಟರೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಜೀವ ಆಡುತ್ತೆ” ಎಂದು ರಂಗಪ್ಪ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ “ಅವನು ಮಾಡೊ ಉಳುಮೆಗೆ ಗೌಡರ ಹಟ್ಟಿ ಕಂಬ ನಿಂತದೆ ನೋಡಿ” ಅಂತ ಊರವರು ಅಂತಾರೆ.
 
ಕತೆಯ ಜೊತೆ – ಕೇಳು ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಕತೆಯನ್ನು ಮೌನೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಓದಿದ್ಡಾರೆ .

 

ಕತೆ: ಮೂಡಲ ಸೀಮೇಲಿ ಕೊಲೆಗಿಲೆ ಮುಂತಾಗಿ
ಸಂಕಲನ : ದ್ಯಾವನೂರು
ಕತೆಗಾರ : ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ
ಓದು : ಮೌನೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್

 

ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಮೂಡಲ ಸೀಮೇಲಿ ಕೊಲೆಗಿಲೆ ಮುಂತಾಗಿ

One comment to “ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಮೂಡಲ ಸೀಮೇಲಿ ಕೊಲೆಗಿಲೆ ಮುಂತಾಗಿ”

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ