ಅರ್ಥ ೪ : ಸಂಪಾದನೆ – ಟಿ. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

ಟಿ. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಲೇಖನಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಚಿಕೆ . ಇಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” pdf=”https://ruthumana.com/storage/2020/05/artha4.pdf”]


ಅರ್ಥ ೧ : https://ruthumana.com/2020/01/10/artha1/

ಅರ್ಥ ೨ : https://ruthumana.com/2020/03/29/artha2/

ಅರ್ಥ ೩ : https://ruthumana.com/2020/04/19/artha3/

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ