ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಭಾಷಣ

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಭಾಷಣ
೫/೧೧/೧೯೮೯
© Director RRC, Udupi

One comment to “ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಭಾಷಣ”

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ