ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಭಾಷಣ

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಭಾಷಣ
Prof. Ku Shi Haridas Bhat felicitation speech – Prabhushankara
5/11/1989
Copyright – Director RRC, Udupi

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ