ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ನೆನಪು : ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ

ಎಂ. ಜಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈಗಳು ತಾನು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾನಾಡಿ ತಾನು ಬರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕವಿತೆಯನ್ನೂ ವಾಚಿಸಿದರು


ಎಂ. ಜಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ
11-3-1995
Copyrights RRC, Udupi

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ