ಮೈತ್ರೇಯಿ ಕರ್ನೂರ್ ಕವಿತೆ : ಸ್ಥಿರವಾದ ಹರಿವು

ಚಿತ್ರ : ನಭಾ ಒಕ್ಕುಂದ

ಚಿತ್ರ : ನಭಾ ಒಕ್ಕುಂದ

ಸಣ್ಣೂರ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣ ಕವದದ
ನಿಗಾ ನೆಗದಾಗ ಮುಗಿಲ ತುದಿಗೆ
ಹೆದರಿದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಗಡಿಸೀಮಿ ದಾಟ್ಯದ
ಯಳಿಗನಸ ಅಪಗೊಂಡು ತೇಕ್ಹಿಡಿದ ಯದಿಗೆ
ಹರಕ-ರಕ ಹುರುಪಿನ ಉರಿನs ಬರತಾವ
ಹರಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ನಕ್ಷಿಯ ಕಡಿಗೆ
ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಭೂಗೋಲ ಕೈಚಾಚಿ ಕರಿತದ
ಬೇಡ್ಯದ ಬಿರುಸಾದ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ
ಊರಿಗೆ ಊರಿ ಹಿಂಬಡ ಹಾರ್ಯದ
ರೆಕ್ಕಿಯ ಬಿಚ್ಯದ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲ ಬದಿಗೆ
ಅಂದಿನ ಮಂದಿಯ ಬಂಧನ ತೀರ್ಯದ
ಆಧಿನ ಹೋಗ್ಯದ ಘಾಳಿಯ ನದಿಗೆ
ಮುಂದಿನ ಅರಿವಂದ್ರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹರಿವದ
ಹಳಿ ಹಳಿ ಮುಚ್ಯದ ಹೊಸ ಪಟರಿಯಡಿಗೆ
ಥಣ್ಣೀರಿಗೆ ಜಿಗಧಂಗ ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟದ
ನಡುನಡುಗಿ ನಲಿಧಂಗ ಮೊದಲೊಂದು ಘಳಿಗೆ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ