ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು : ಸ. ಉಷಾ

ಸ. ಉಷಾ ತಾವೇ ಓದಿರುವ ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ . ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ‘ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು’ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.

೧. ಹವಳ ಹಾರಿದ ಹೊತ್ತು


೨. ರುರು ಪ್ರಮದಾ ಪ್ರೀತಿ 
೩. ಬೇರೆ ಹಾಡು

ಕೃಪೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ