ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ( ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ) – ಭಾಗ ೨

ದಾಖಲೀಕರಣ : ಜಂಗಮ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ‘ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ’ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮ್ಮಟ. 

ದಿನಾಂಕ : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್2019 ರಿಂದ 03 ಜನವರಿ 2020 ವರೆಗೆ.  

ಸ್ಥಳ : ಶಾಂತಿ ಸದನ , ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ